آرام گلی 10 ماهه شد

 سیزده بدر باغ باباجون

 

 

 آرام خانم در حال ماست خوردن

 

 آرام در سبد

 

 آرام و ماشین باباجون

 

 آرام و ماشین بابامهدی

 

 

 

 آرام و پارک چوبی

 

 

 

 

 آرام در جشن بادبادک ها

 

 

 وقتی آرام خانم کُرد میشود

  

 

آرام ،خاله آیه و عمو امیر 

 

/ 0 نظر / 54 بازدید