دندون دندون دندون

ووووووووووووااااااااای فدای تو بشم الــــــــــــــــــهیقلبقلب

امروز ساعت 12:00 ظهر که برای ساعت شیر اومدم خونه ، آرام رو روی تخت نشونده بودم و داشتم باهاش بازی می کردم ؛ خاله زهرا اومد توی اتاق پیش ما ، آرام هم با دیدن خاله زهرا ذوق کرد و خندید.

من داشتم به لثه آرام نگاه میکردم که یه مروارید سفید دیدم ، شک کردم " یعنی آرام دندون درآورده؟؟؟"متفکر

رفتم دستمو شستم و روی لثه آرام کشیدم ، بــــــــــــــله یه دندون تیز کوچولو رو لمس کردم.

با تمام عشقی که در وجودم بود آرام رو در آغوش گرفتم و بوسیدم.بغل

فدای این دندون کوچولوت بشم مامانــــــــــــــیقلب

حالا میفهمم این دو شبی که تو بداخلاق بودی و بهانه گیری میکردی به خاطر نیش زدن دندونت بوده ؛ قربونت برم الهیماچ

نکته تکمیلی : جیگرم دو تا دندون درآورده فداش بشم الهیهورا

/ 0 نظر / 13 بازدید